Centrum zprostředkování
simultánního přepisu

logo přepisu České unie neslyšících
czsp-napis.gif, 5,2kB
logo simultánního přepisu

Z historie simultánního přepisu

Simultánní přepis mluvené řeči je doslovný přepis z náslechu v reálném čase, který je určen pro osoby se sluchovým postižením.  Může se používat na přednáškách, konferencích, při jednání u soudu, na úřadě, při kulturních, společenských a dalších akcích. Přepisovatel či přepisovatelka přepisují mluvenou řeč  na  klávesnici připojené k PC či notebooku. Text simultánního přepisu může být zobrazován na běžném monitoru, pokud je text určen pro jednu osobu, na větší obrazovce pro malou skupinu, anebo promítáním na velkou plochu pro větší skupiny osob, například na konferencích.

S prvními přepisy začalo Centrum sociálních služeb oblastní organizace České unie neslyšících Praha koncem roku 2006, a to především na přednáškách pro ohluchlé členy. Protože  sklidily  velký úspěch, rozhodli se iniciátoři v přepisech pokračovat a podle praktických zkušeností postupně vytvářet i jakási první pravidla pro přepisy.  Ve druhé polovině roku 2007 si s úspěchem vyzkoušeli  také přepis u části přednášek tlumočených do znakového jazyka pro prelingválně neslyšící členy.

V říjnu 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 155/1998 Sb., ve znění zákona č. 384/2008 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, kterým byl definován mj. nový komunikační prostředek  – převod mluvené řeči do písemné podoby v reálném čase.

Zatímco uživatelé českého znakového jazyka mají k dispozici síť tlumočníků do českého znakového jazyka a jejich služby si mohou objednat prostřednictvím Centra zprostředkování tlumočení pro neslyšící, lidé se sluchovým postižením, jejichž mateřským jazykem je čeština a nekomunikují znakovým jazykem, byli zatím odkázáni pouze na odezírání, které je velmi nespolehlivé. Přitom jde o mnohonásobně početnější skupinu než jsou uživatelé znakového jazyka, představují ji lidé nedoslýchaví nebo ohluchlí v průběhu života. Právě pro ně se jeví jako optimální komunikační prostředek simultánní přepis mluvené řeči.

Taková služba však v České republice oficiálně neexistovala. Teprve od září 2008 ji začala nabízet Česká unie neslyšících v rámci pilotního projektu Simultánní přepis mluvené řeči, podpořeného Nadací Vodafone ČR. Od té doby uskutečnila do konce roku 2010 celkem 213 přepisů na akcích nejrůznějšího druhu, od jednání jednotlivců na úřadech, přes přednášky, semináře, kulturní a společenské události až po velké konference s několika stovkami účastníků. Jejich přehled se nachází na webových stránkách projektu www.prepis.cun.cz. ČUN postupně získala ve spolupráci s organizací Interinfo dostatečně široký okruh spolupracujících přepisovatelů, mezi nimiž je i několik mistrů světa v rychlopsaní.

Zvlášť důležité se ukázaly přepisy soudních jednání, kde byli dosud sluchově postižení účastníci nekomunikující znakovým jazykem v nerovnoprávném postavení, nebyla jim poskytována žádná komunikační podpora. Proto Česká unie neslyšících zpracovala projekt Odstraňování diskriminace osob se sluchovým postižením při soudním řízení, který v roce 2010 podpořil Vládní výbor pro zdravotně postižené občany. Uspořádala dva semináře pro justiční veřejnost – na Nejvyšším správním soudu v Brně a Městském soudu v Praze, vytiskla osvětové letáky informující o možnosti zajištění přepisu soudního jednání. Výsledkem je, že není znám případ, kdy by sluchově postižený účastník požádal soud o simultánní přepis mluvené řeči a nebylo mu vyhověno. Celkem Česká unie neslyšících zajistila 17 přepisů soudního jednání do konce roku 2010 (v roce 2014 už téměř 70 jednání u soudů).

Nadace Vodafone podpořila grantem ještě další projekt eScribe, jehož cílem bylo ve spolupráci s ČVUT vytvořit online přepisovací pracoviště. To má umožnit zajišťovat simultánní přepis na dálku, kdy přepisovatel nemusí být fyzicky přítomen na místě konání akce, ale může sedět v kanceláři nebo doma u počítače a hlas mluvčího se mu přenáší do sluchátek prostřednictvím internetové telefonie nebo mobilem. Jím přepisovaný text se pak ihned zobrazuje na webové stránce, která se promítá účastníkům akce. Uskutečnila se již řada zkušebních online přepisů a do budoucna by tato forma mohla zefektivnit a zlevnit práci přepisovatelů. Dále ještě podpořila Nadace Vodafone pokračování projektu eScribe, který má ověřit možnosti automatického přepisu mluvené řeči s využitím stínového mluvčího.

Od začátku bylo zřejmé, že granty Nadace Vodafone poslouží pouze k ověření technických, organizačních a personálních podmínek potřebných k simultánnímu přepisu mluvené řeči, ale poté bude třeba hledat již jiné zdroje financování této služby. Po konzultacích na Ministerstvu práce a sociálních věcí o nejvhodnější formě poskytování služby přepisu bylo zaregistrováno k 13. srpnu 2010 Centrum zprostředkování simultánního přepisu ČUN. To požádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí o dotaci na poskytování sociálních služeb v roce 2011, která by umožnila poskytovat simultánní přepis mluvené řeči již z těchto prostředků, neboť grant Nadace Vodafone ČR skončí v březnu 2011.

Přestože při hodnocení žádosti byla optimální výše podpory stanovena na 1,5 mil. Kč a maximální výše na 1,75 mil. Kč, výsledkem bylo zcela nepochopitelné rozhodnutí – dotace ve výši 0 korun.

Přitom novelizovaný správní řád ukládá úřadům a novelizovaný soudní řád soudům povinnost zajistit osobám se sluchovým postižením přepis mluvené řeči, pokud preferují tento komunikační prostředek. Díky grantu soukromé firmy, aniž to stát téměř nic nestálo, byla ověřena nová sociální služba, kterou dosud nikdo v ČR neposkytoval, a položeny základy pro vytvoření organizace (Centrum zprostředkování simultánního přepisu), která je schopna přepis nejen pro soudy a úřady zajišťovat. Nyní, v lednu 2011 se však CZSP ocitla v těžko řešitelné situaci. Hlavně však hrozí, že se neodstraní dosavadní diskriminace osob se sluchovým postižením, které preferují češtinu nebo nekomunikují ve znakovém jazyce.

Centrum zprostředkování simultánního přepisu samozřejmě hledá další zdroje financování, je však jisté, že službu simultánního přepisu mluvené řeči nebude moci poskytovat v plánovaném rozsahu. Přednost budou mít přepisy u soudů a na takových akcích, jejichž pořadatelé službu uhradí. Pro uživatele však bude služba bezplatná.

tisk

optimalizace PageRank.cz